Het doel van de NVLA is informatie te verstrekken omtrent het beroep longfunctieanalist.

Even voorstellen

De Nederlandse Vereniging van Longfunctie Analisten bestaat uit een bestuur met acht bestuursleden en verschillende commissies. Het bestuur komt een aantal keren per jaar bijeen voor een bestuursvergadering en er is één keer per jaar, in april, een algemene ledenvergadering.

Graag stellen we u voor aan onze Bestuursleden :

Mady Los, voorzitter
Joyce Tersmette, secretaris
Lianne te Rietmole, penningmeester
Pascale van den Ende – van der Velden, algemeen bestuurslid
Anne Janssen, algemeen bestuurslid
Antoinette Houtkooper, algemeen bestuurslid

Doelstelling NVLA

De vereniging heeft ten doel het behartigen van beroepsbelangen van haar leden en het bevorderen van onderling contact. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het streven naar erkenning en bescherming door de wet van het beroep longfunctieanalist, onder meer door het streven naar de door de wet erkende opleiding en examina.
  • Het leggen en onderhouden van contacten met die instanties, die zich bezighouden met de opleiding van longfunctieanalisten, waaronder begrepen het zodanig beïnvloeden van bedoelde instanties dat erkenning van de opleiding bereikt wordt.
  • Het stimuleren en bevorderen van de toepassing van operationele technieken en activiteiten om te bewerkstelligen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.
  • Het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden.
  • Het behartigen van de belangen van de leden bij het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, al dan niet in samenwerking met andere beroepsverenigingen binnen de gezondheidszorg.
  • Het houden van studie- instructieve bijeen komsten en vergaderingen en het uitgeven en verspreiden van een vaktijdschrift en andere publicaties over de beroepsarbeid van de leden.
  • Het samenwerken met binnenlandse organisaties, die op medisch gebied werkzaam zijn en met buitenlandse zusterverenigingen, alsmede het toetreden tot overkoepelende organisaties .